Etiske regler for studerende på Urteskolen:

Stk. 1. Studerende skal overholde gældende lovgivning.

Stk. 2. Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, og gør kun brug af forsvarlige metoder, som jeg er kvalificeret til at benytte.

Stk. 3. Jeg arbejder med mine klienter og medstuderende med respekt for deres integritet, og jeg overholder tavshedspligten med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine klienter/medstuderende.

Stk. 4. Jeg arbejder med mine klienter på en sådan måde, at det står klart, at jeg respekterer klientens autoritet. Det er klientens valg at fortolke og anvende den information, der fremkommer gennem brugen af phytoterapi.

Stk. 5. Jeg forpligter mig til overfor klienterne, at give saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger, de kan have hertil, og jeg giver ikke løfte om helbredelse.

Stk. 6. Jeg forpligter mig til at føre optegnelser over behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation for behandlingen og om den information, der er givet.

Stk. 7. Jeg forpligter mig til at anbefale klienter at søge læge, hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 8. Jeg afstår fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Jeg stiller ikke medicinske diagnoser, ordinerer eller regulerer ikke medicin og behandler ikke sygdomme, medmindre jeg har en uddannelse /autorisation, der berettiger mig dertil.

Stk.9. Når jeg udtaler mig i egenskab af phytoterapeutstuderende, tilstræber jeg saglighed og nøjagtighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet undgås.

Stk.11. Jeg forpligter mig til at leve op til almindelig god forretningsmoral.

Stk.12. Jeg behandler mine kolleger/medstuderende etisk og kollegialt, som jeg selv ønsker at blive behandlet.

Stk.13. Jeg fremsætter ikke overfor klienter eller offentligheden kritik af den behandlervirksomhed, som udføres af en kollega/medstuderende.

Stk.14. Finder jeg, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed bør jeg henvende mig herom til pågældende. Er det ikke muligt at henvende mig til pågældende terapeut, henvender jeg mig til pågældendes faglige organisation.